Stadgar för Björnösunds Tomtägarförening

Reviderade 2005-06-12
Reviderat förslag antaget (första läsningen) av medlemsmöte 2011-09-25
Antagna vid ordinarie medlemsmöte 16-6-2012

§ 1 Föreningen
Föreningens namn är Björnösunds Tomtägarförening. Föreningen är en ideell förening. Förenings organisationsnummer är 802428-8394 

§ 2 Ändamål
Föreningen har till ändamål att förvalta markområdet Björnö 4:1 med tillhörande fast och lös egendom, samt att verka för god samvaro i området. 

§ 3 Medlemskap
Medlemskap är öppet för den som äger fastighet i Björnösund. Som medlem har man bl.a. tillgång till föreningens vattenanläggning och möjlighet att hyra båtplats. Om fastigheten har mer än en ägare har dessa tillsammans ett medlemskap i föreningen och därmed endast en röst vid omröstning. 

§ 4 Uteslutande av medlem
Medlem som inte uppfyller av stadgar och/eller av ordinarie föreningsmötet bestämda skyldigheter kan uteslutas ur föreningen. Beslut om detta skall fattas på ordinarie föreningsmöte och biträdas av minst 2/3 av avgivna röster. Hel eller del av inbetald årsavgift återbetalas inte.

§ 5 Återinträde i föreningen
Återinträde av tidigare utesluten medlem kan ske efter begäran om detta. Beslut om återinträde skall fattas av ordinarie föreningsmöte och biträdas av 2/3 av avgivna röster.

§ 6 Avgifter
Avgifter till föreningen utgörs av årsavgift, eventuell båtplatsavgift och extra avgifter. Avgifternas storlek bestäms av ordinarie föreningsmöte och skall betalas senast det datum som förenings- mötet beslutar. Vid försenad inbetalning debiteras dröjsmålsavgift. Medlem som äger mer än en fastighet inom området skall fullgöra ekonomiska förpliktelser för var och en av fastigheterna. Årsavgiften betalas för tiden 1/1 - 31/12. Vid fastighetsförsäljning återbetalas ingen del av årsavgiften. Årsavgiften följer fastigheten, varvid den nye ägaren automatiskt får tillgodoräkna sig resterande årsavgift.

§ 7 Styrelse
Styrelsen har sitt säte i Norrtälje. Styrelsen skall bestå av 5 eller 7 ledamöter samt 4 suppleanter. Ordförande väljs på föreningsmötet för tiden mellan två ordinarie föreningsmöten. Övriga ledamöter och suppleanter väljs växelvis för en period av två år. (D.v.s. hälften av ledamöterna och suppleanterna ena året, den andra hälften det andra året). Styrelsen konstituerar sig själv på det första styrelsemötet efter ordinarie föreningsmöte. Styrelsen är beslutför då en majoritet av ledamöterna är närvarande. Som beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.

§ 8 Förvaltning 
Styrelsen skall:
• Föra protokoll vid styrelsemöten.
• Förvalta föreningens tillgångar.
• Inom sig utse minst två ledamöter, som var för sig äger teckna föreningens firma. För inköp, beställningar, kontantuttag eller överenskommelser till ett värde som överstiger ett prisbasbelopp gäller att två av de utsedda firmatecknarna tecknar firman tillsammans. Fakturor skall attesteras av kassör samt ytterligare en ledamot i styrelsen. 
• Föra redovisning över föreningens räkenskaper. Årligen inför ordinarie föreningsmöte, avge verksamhetsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.
• I övrigt fullgöra föreningens angelägenheter. Föreningens räkenskaper och förvaltningsberättelse skall finnas tillgängliga för revision senast 1 mars. 

§ 9 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning, skall ordinarie föreningsmöte utse två revisorer och en revisorssuppleant. 
Revisorerna väljs växelvis för en period av två år. Revisorssuppleanten väljs för en period av ett år. Till revisor får inte den väljas som ingår i styrelsen under det räkenskapsår revisionen avser. Vald revisor får inte väljas att ingå i styrelsen.

§ 10 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12.

§ 11 Ekonomiska förbindelser 
För föreningens ekonomiska förbindelser svarar endast föreningens tillgångar.

§ 12 Ordinarie föreningsmöte
Ordinarie föreningsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Det skall hållas senast den 30 juni på tid och plats som bestäms av styrelsen. Vid föreningsmötet skall följande ärenden behandlas.

1. Mötets öppnande.
2. Justering av röstlängd och anmälan om fullmakter.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Mötets stadgeenliga utlysande
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
6. Styrelsens verksamhets- och revisorernas berättelser.
7. Fastställande av balansräkning jämte beslut angående över-resp.underskott.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar.
10. Beslut om budget, årsavgift, båtplatsavgift, avgift för uteblivet deltagande på arbetsdagen samt eventuella extra avgifter, dröjsmålsavgift samt senaste inbetalningsdag för avgifter.
11. Val av styrelseordförande 
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av styrelsesuppleanter
14. Val av revisor och revisorssuppleant.
15. Val av tre ledamöter till valberedning varav en sammankallande
16. Beslut om antalet arbetsdagar. 
17. Beslut om hur föreningsmötesprotokollet skall göras tillgängligt för medlemmarna.
18. Avslutning
19. Övriga frågor

§ 13 Extra föreningsmöte 
Styrelsen skall, då minst 1/5 av medlemmarna så kräver eller om andra skäl föreligger, utlysa extra föreningsmöte. Endast i kallelse specificerade ärenden får behandlas på mötet. I övrigt gäller tillämpliga regler, som vid ordinarie föreningsmöte

§ 14 Kallelse
Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara avlämnad  för postbefordran, sänd via e-post eller personligen överlämnad senast två veckor före mötet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas. Till kallelsen till ordinarie föreningsmötet skall bifogas verksamhetsberättelse och styrelsens förslag till budget. 

§ 15 Rösträtt
Vid föreningsmöte gäller en röst per ägd fastighet. Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem. Ombudet skall före möte inlämna vederbörlig fullmakt.

§ 16 Mötesbeslut 
Såsom mötesbeslut gäller den mening för vilken de flesta röster avgivits. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande företräder. Justerat protokoll över föreningsmötesbeslut och redogörelser skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast 4 veckor efter mötet. 

§ 17 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie föreningsmöte, skall vara  styrelsen tillhanda senast 1 april. Styrelsen skall bereda inkomna motioner och bifoga dessa till kallelsen för föreningsmötet. 

§ 18 Stadgeändring
Beslut om stadgeändring skall tas av två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara ett ordinarie föreningsmöte. Mellan extra föreningsmötet och ordinarie föreningsmöte skall det vara en tidsperiod om minst två veckor. Stadgeändringen kan inte genomföras, om inte ändringsförslaget bifogats i kallelserna till de båda föreningsmötena. För beslut om ändring fordras att minst 2/3 av de avgivna rösterna är för förslaget vid vartdera mötet.

§ 19 Omvandling av föreningen till samfällighet
Om fler än 10 fastighetsägare väljer att inte vara medlem i föreningen skall styrelsen verka för att föreningen ombildas till samfällighet. Detta förhindrar inte att ordinarie föreningsmötet på andra grunder beslutar att söka omvandla föreningen till samfällighet. Beslut om att verka för omvandling av föreningen är inte giltigt, med mindre än att beslut fattas av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ett ordinarie föreningsmöte, och då på de båda mötena biträtts av minst 4/5 av de röstande. 

§ 20 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen är inte giltigt, med mindre än att beslut fattas av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie föreningsmöte och då på de båda mötena biträtts av minst 4/5 av de röstande. Upplösning kan inte genomföras, om inte förslaget om upplösning bifogats i kallelserna till de båda mötena. Vad som, efter gäldande av föreningens skulder, återstår av föreningens tillgångar skall tillfalla det ändamål som sista föreningsmötet beslutar.

§ 21 Arbetsdagar
För att sköta föreningens arbetsuppgifter beslutar ordinarie föreningsmötet om uttag av arbetsinsatser och storleken på avgiften för de medlemmar som inte deltar. Styrelsen kan besluta om extra arbetsdagar vid speciella förhållanden. Vid dessa tillfällen tas inte avgift ut för uteblivet deltagande.

§ 22 Hyra av båtplatser
Medlem i föreningen har rätt att i mån av tillgång hyra minst en båtplats. Uthyrning av båtplats regleras genom särskilt hyreskontrakt. Kösystem handläggs av styrelsen. Avgift för båtplats bestäms av ordinarie föreningsmötet. Medlem som hyr båtplats betalar utöver ordinarie årsavgift, en separat båtplatsavgift. Medlem som inte betalar sin båtplatsavgift inom den av ordinarie föreningsmötet bestämt datum, kan bli uppsagd från sin båtplats. Hyreskontraktet för båtplatsen upphör att gälla vid försäljning av fastigheten. Vid överlåtelse inom familjen får båtplatsen behållas om nytt kontrakt skrivs med den nya fastighetsägaren. Båtplatser som inte kunnat uthyras inom föreningen kan uthyras externt. Kontrakt skrivs med hyrestagaren och löper per säsong.

§ 23 Tvist
Tvister om tolkning eller tillämpning av dessa stadgar eller andra tvistefrågor, som kan uppstå  mellan föreningen och enskild medlem, skall hänskjutas till allmän domstol på föreningens hemort.