Information - Vårat Björnösund
En presentation från Björnösunds Tomtägarförening 

Innehåll

1 Revidering 2 Inledning 3 Björnösunds Tomtägarförening 3.1 Allmänt 3.2 Vatten 3.3 Egna brunnar 3.4 Båtplatser 3.5 Badplatsen 3.6 Vård av allmänningar, Arbetsdagar 3.7 Rännlan 4 Björnö-Hattuddens vägsamfällighet 5 Vreta-Högtorps samfällighetsförening 6 Övrig information

1 Revidering

2005-07-01 Första utgåva 2008-05-10 Andra revideringen 2009-08-11 Tredje revideringen 2010-06-24 Fjärde revideringen 2013-03-02 Femte revideringen

2 Inledning

Som fastighetsägare i Björnösund tomtområde är du medlem i tre föreningar: – Björnösunds Tomtägarförening Årsavgift 600: - – Björnö-Hattuddens vägsamfällighet Årsavgift 600: - (Södra och Norra vägen) – Vreta-Högtorps samfällighetsförening Årsavgift 800: - (de asfalterade vägarna från Vreta handel) Föreningarna presenteras i det följande, med tyngdpunkt på Björnösunds Tomtägarförening. Alla uppgifter om medlemsavgifter och liknande beskriver läget 2020. För båtplats tillkommer en årsavgift på mellan 600:- och 1200: -, beroende på storlek på båtplatsen, samt för utebliven medverkan på arbetsdag en avgift på 300: -/arbetsdag. Vid nytecknande av båtplatskontrakt utgår en första förhöjd båtplatsavgift, dvs. dubbel årsavgift. Detta skall vara ett levande dokument och det kommer att uppdateras och kompletteras när så erfordras. Om det är någon information som du saknar och anser att den borde vara med. Hör av dig till styrelsen! Och för allas gemensamma trivsel samt för ett väl fungerande BJÖRNÖSUND RESPEKTERA HASTIGHETSGRÄNSEN på våra vägar (max 30 km/h SPARA PÅ VATTNET (risk att saltvatten läcker in i grundvattnet) INFORMATION om föreningarna finns på hemsidan och kommer att sätts upp på anslagstavlorna ARBETSDAGARNA, var med och underhåll vårt fina område ÅRSMÖTET! Om du vill vara med och påverka, kom på årsmötet.

3 Björnösunds Tomtägarförening

3.1 Allmänt
Våra fastigheter inom tomtområdet är fördelade efter två vägar, Björnösund Norra och Björnösund Södra. Utmed Björnösund Norra ligger 37 st. fastigheter och utmed Björnösund Södra 102 st. fastigheter. Föreningen bildades 1973 efter att området exploaterats av Olsson & Rosenlund. Typ av förening diskuterades livligt och formen av ideell förening antogs. Syftet var att minimera byråkrati och administrativt krångel, och på så sätt hålla kostnaderna nere. Detta bygger dock på att du, och alla andra väljer att vara med i föreningen. För närvarande är 137 av områdets 139 fastigheter medlemmar. Norra Hamnen med Mellanbryggan samt Yttre Bryggan I bakgrunden syns Norrtäljeviken. Som medlem i föreningen får du, förutom att med gott samvete kunna utnyttja det som allemansrätten ger dig rättighet att utnyttja, även tillgång till föreningens sommar- vattensystem, en samlingsplats som kallas Rännlan samt ett bryggsystem med båtplatser. Föreningens huvuduppgift är att vårda den mark och de tillgångar som vi gemensamt har inom tomtområdet. Marken består av all den mark som ligger mellan och runt våra enskilda fastigheter. Denna kallas i dagligt tal allmänningarna och uppgår till 636,056 m2. Bland övriga tillgångar finns ett vattensystem med 2 pumphus, bryggsystem med ca 100 båtplatser, en sjösättningsplats med ramp, sandbadstrand, toalett placerad vid badstranden samt en samlingsplats med en föreningslokal kallad Rännlan och fotbollsplan. Underhåll av vatten och elsystem sköts av underleverantörer, men skötsel av allt annat försöker vi klara själva på ideell väg. Detta görs på arbetsdagar då alla medlemmar hoppas delta. Föreningens namn: Björnösunds Tomtägarförening Org. nummer: 80 24 28 – 83 94 Bankgiro: 645-8228 Föreningens räkenskapsår: 1/1 – 31/12 Föreningen leds av en styrelse på 7 ledamöter och 4 suppleanter, vilka väljs på föreningens årsmöte som hålls i slutet av maj varje år. Ur praktisk synpunkt så hålls det samma dag och i direkt anslutning efter årsmötet för Björnö-Hattuddens vägsamfällighet.
3.2 Vatten
En av föreningens viktigaste uppgifter är att säkerställa en väl fungerande vattendistribution inom området. Detta är av typ sommarvattenanläggning, vilket innebär att vattnet är påkopplat under sommaren och avstängt under vintern. Inkoppling på våren och avkoppling på hösten bestäms av väderlek och temperatur. Vårt vatten pumpas upp från två borrhål belägna vid 2 pumphus, ett beläget efter Sollarö vägen, kallat Norra pumphuset, och ett efter Södra vägen, kallat Södra pumphuset. Trots de stora tankarna räcker ibland inte vattnet till vid hög belastning. Då måste alla kollektivt hjälpas åt att spara på vattnet. Det tar mer än ett dygn att fylla tankarna igen, så det är alltså lika illa att använda vatten i onödan på natten som på dagen. Dessutom fungerar inte vattenförsörjningen då tankarna är tomma, pga. att allt vatten som pumpas upp omedelbart rinner ut utan tryck till de lägst belägna fastigheterna, medan de högre upp blir helt utan. Vid dessa tillfällen kan föreningen tvingas stänga av vattenleveranserna så att tankarna kan fyllas upp. Det är inte tillåtet att ta vatten från sommarvattensystemet för att fylla större bassänger eller pooler på den egna tomten. Om man har en pool som skall fyllas med vatten skall man kontakta någon entreprenör som kan leverera vattnet. Norrtälje kommuns kundcenter kan ge tips om entreprenörer som kan leverera vatten. Vattnets kvalitet kontrolleras regelbundet enligt provtagningsprogram godkänt av Bygg- och Miljöskyddsenheten i Norrtälje och Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30). Provtagningsresultaten skickas till Bygg- och Miljöskyddsenheten i Norrtälje, samtidigt som vi anslår det på våra anslagstavlor. När vattnet stängts av på hösten öppnas avtappningsventiler på sommarvattenledningen och systemet töms. De som har möjlighet kan med fördel öppna kranen och släppa in luft i systemet, för att underlätta avtappningen och minska risken för sönderfrysning. Glöm i så fall inte att stänga kranen innan systemet tas i drift igen på våren. Under vintertid när vattendistributionen är avstängd, kan vatten hämtas vid tappkran vid Norra pumphuset. Observera att förenings ansvar för vattensystemet går fram till och med den anslutningskran som finns vid tomtgränsen för din fastighet. Det åligger dig som fastighetsägare att säkerställa att vatten inte okontrollerat kan strömma ut p.g.a. sönderfrusna eller i övrigt skadade ledningar. Är du det minsta osäker, så se till att det finns fungerande, frysskyddad avstängningsventil i huset som du stänger av då du inte vistas i huset. Karta över var pumphusen finns placerade.
3.3 Egna brunnar
En del fastighetsägare har låtit borra egna brunnar för att få vatten- försörjning året runt. För den egna brunnen bör samma regler tillämpas som för föreningens bevattningssystem dvs. att klara hygienen, hushållsförbrukning, blommor inomhus och ett litet köksland. All annan användning avråds bestämt ifrån eftersom det finns risk för saltvatteninträngning som förstör vattnet för alla inom Björnösund och andra tomtområden.
3.4 Båtplatser
Som medlem i föreningen har du möjlighet att hyra båtplats, vid någon av våra 4 bryggor. Av dessa bryggor är 2 st placerade i Norra hamnen, en vik av Norrtäljeviken nordväst i vårt område. Där finns även en större parkeringsplats. Vid den yttre av bryggorna i Norra hamnen disponerar Kaggeboda enligt avtal 10 st platser. De 2 andra bryggorna är placerade i Södra hamnen som ligger i Hattsundet, en vik i östra delen av vårt område. Där finns vår badplats, sjösättningsramp och en parkeringsplats Södra Hamnen med badbryggan och båtbryggan. I förgrunden vår badplats. Totalt har vi ca 90 båtplatser. Detta innebär att det inte finns båtplats till samtliga fastigheter, utan båtplatserna fördelas med ett kösystem. För närvarande finns det ett fåtal lediga båtplatser i våra hamnar inför säsongen 2018. Båtplatserna administreras av en i styrelsen ansvarig båtplatsansvarig. Till sin hjälp har styrelsen 4 st hamnfogdar, 2 st för södra hamnen och 2 st för Norra hamnen. För båtplats upp t.o.m. 2,50 meters bredd tar föreningen ut en avgift om 600 kr och för båtplatser över 2,50 meters bredd och t.o.m. 3,0 meters bredd är avgiften 900 kr årligen och båtplatser bredare än 3,0 meter är avgiften 1200 kr, avgifterna gäller 2015. Dessutom får nyblivna båtplatsinnehavare erlägga en förhöjd förstagångsavgift som är lika med årsavgiften. Sjösättning och upptagning av båtar genomförs i egen regi. Dock brukar en gemensam sjösättningsdag på våren och en gemensam upptagningsdag på hösten anordnas.
3.5 Badplatsen
Vid Södra Hamnen har vi vår badplats. En av bryggorna delas med båtar på så sätt att ena sidan användes för bad, och den andra för båtar. Vid badplatsen finns även en enklare toalett med tvättställ. För allas vår trevnad råder hundförbud och förbud mot motorfordon.
3.6 Allmänningarna
De allmänningar som ligger mellan din fastighet och vägen är det din personliga skyldighet att vårda, d.v.s. att hålla efter sly i diken och att säkerställa att vattenavrinningen fungerar. Övriga allmänningar sköter vi under gemensamma arbetsdagar, en på våren och en på hösten. Styrelsen utser en ansvarig för arbetet på södra delen av vårt område, och en ansvarig för den norra delen. Vid dessa arbetsdagar vårdar vi inte bara marken, utan vi utför även underhåll av byggnader, bryggor, badstrand med mera. De som har förhinder att delta på de ordinarie arbetsdagarna kan oftast av de ansvariga ges andra uppgifter vilka kan utföras vid annat tillfälle. Av dem som inte deltar på arbetsdagarna uttas en extra medlemsavgift på 300 kr per gång. Det är inte tillåtet att på egen hand fälla träd som står på allmänningarna utan styrelsens och berörda grannars godkännande. Dock kan styrelsen i undantagsfall medge sådan fällning. En summa om 100 kr per fällt träd skall i sådant fall betalas till föreningen.
3.7 Rännlan
Rännlan är namnet på vår fotbollsplan samt vår samlingslokal med kök. Här anordnas traditionsenligt midsommarfirande, vilket organiseras av föreningsmedlemmar enligt ett rullande schema. Även årsmötet hålls i dessa lokaler. Vår samlingslokal och fotbollsplanen

4 Björnö-Hattudden

Denna förening ansvarar för vägarna inom vårt tomtområde, d.v.s. Södra vägen och Norra vägen, vilka ansluter till Sollarövägen. Föreningen bildades genom förrättning 4 maj, 1973. Medlemmar i föreningen är fastighetsägare inom Björnösunds tomtområde och Hattudden tomtområde. Då detta är en samfällighetsförening är medlemskap obligatorisk för tillhörande fastigheter. Föreningen har 177 st medlemmar. Föreningen är medlem i REV, Riksförbundet Enskilda Väghållare, och har genom REV även erforderliga försäkringar. Föreningens namn: Björnö-Hattuddens Vägsamfällighet Föreningens säte: Norrtälje Org. nummer: 71 79 03 - 84 22 Bankgiro: 651-8237 Föreningens räkenskapsår: 1 januari – 31 december Föreningen leds av en styrelse om 3 personer och 2 suppleanter, vilka väljs på föreningens årsmöte. Detta hålls i slutet av maj varje år. Av tradition hålls det samma dag, och i direkt anslutning innan årsmötet för Björnösunds Tomtägarförening. Årsavgiften bestäms av årsmötet och är f.n. 600 kr. Boende inom Hattuddens tomtområde betalar halv årsavgift, då vägen från Norra vägen till Hattuddens tomtområde inte sköts av föreningen. Väghållningen består sommartid av normalt underhåll, d.v.s. hyvling, saltning och av klippning av dikeskanterna. Vintertid består det huvudsakligen av plogning och sandning. Denna är anpassad för fritidsboende. Detta innebär att plogning skall utföras inför helger. Under vardagar sker plogning endast om stora mängder snö fallit. Ett stort problem inom området är hastighetsanpassningen. Den hastighetsgräns på 30 km/t som vi har inom området är absolut högsta hastighet. På de flesta avsnitten av våra vägar är även detta alldeles för fort. Respektera dina grannar och sänk farten!

5 Vreta-Högtorp

Denna förening ansvarar för den asfalterade vägen från Kapellskärsvägen (Vreta Handel) till vändplatsen samt för den anslutande vägen till Sollarö. Medlemmar i föreningen är alla fastighetsägare inom de tomtområden som försörjs av dessa vägar. Då detta är en samfällighetsförening är medlemskap obligatorisk för tillhörande fastigheter. Föreningen har 995 st fastigheter som medlemmar. Föreningen är medlem i REV, Riksförbundet Enskilda Väghållare, och har genom REV även behövliga försäkringar. Föreningens namn: Vreta-Högtorps samfällighetsförening Föreningens säte: Norrtälje Org. nummer: 71 79 06 – 71 57 Postgiro: 27 55 60 - 1 Föreningens räkenskapsår: 1 maj – 31 april Föreningen leds av en styrelse om 5 personer och 2 suppleanter, vilka väljs av föreningens årsmöte. Detta hålls i början av juli varje år. Årsavgiften bestäms av årsmötet och är f.n. 700 kr, som faktureras separat. Ett större underhåll av vägarna gjordes hösten 2003, efter vilket vägarnas skick får betecknas som mycket gott, och något större underhåll beräknas ej behövas inom en 10-års period.

6 Övrig information

Inom området finns två anslagstavlor, en vid Södra vägen och en vid Norra vägen. På dessa sätts anslag, protokoll, kallelser o.d. från de olika föreningarna upp. Här finns även möjlighet att sätta upp privata anslag. Vid dessa anslagstavlor har även varje fastighet sin brevlåda. Postutdelning sker året om. Din adress: NN Björnösund Södra + tomtnummer alt. Björnösund Norra + tomtnummer Björnösund 761XX Norrtälje. Vid anslagstavlorna finns även postlådor, vilka blir tömda året om. Där finns även en röd brevlåda där du kan lämna meddelanden till styrelsen. Stadgar för de olika föreningarna skall medfölja din fastighet, men om du saknar någon, så hör av dig till respektive styrelse. Adresser till dessa står på anslagstavlorna. Om du har gjort en adressändring, glöm ej att meddela det till samtliga föreningar. Om du säljer eller har köpt en fastighet inom området, glöm ej heller då att meddela samtliga föreningar. Om olyckan skulle vara framme och du behöver ringa efter akuthjälp, ange då din adress enligt ovan och glöm inte namn på stickväg. För att vid dessa tillfällen snabbt kunna hitta fram till rätt fastighet, är det av stor vikt att du tydligt markerar ditt tomtnummer vid din infart. Att ha ett nummer på soptunna eller hus är ofta mycket svårt att se. Tänk på att nedhängande grenar, snö och mörker kan skymma.